ยโสธรปลูกป่าและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

          ชาวจังหวัดยโสธรร่วมกันปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28กรกฎาคม 2561

          ที่บริเวณโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 พร้อมกับได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวยโสธร ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 3,000 ต้น ในพื้นที่ป่าชุมชนดงมัน และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้งก้ามกราม จำนวน 3,000 ตัว กบ จำนวน 500 ตัว และปลาตะเพียนวัยอ่อน จำนวน 1,000,000 ตัว ลงในบริเวณหนองอึ่งให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชนต่อไป เพื่อแสดงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

                         โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร ผู้ประสบอุทกภัยในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือดูแลเรื่องปากท้องของราษฎรให้มีความอยู่ดีกินดีขึ้นและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาขุดลอกหนองอึ่งเพื่อเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตรและขยายพันธุ์ปลา พัฒนา ปรับปรุงพื้นที่สภาพดินโดยรอบหนองอึ่ง เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน จังหวัดยโสธรและส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ได้พร้อมใจกันน้อมนำเอาพระราชเสาวนีย์และพระราชดำริของพระองค์ท่านมาปฏิบัติในการพัฒนาความเป็นอยู่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนทำให้ปัจจุบันราษฎรต่างมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ปัญหาอุทกภัยได้รับการแก้ไขเป็นส่วนใหญ่

แสดงความคิดเห็น