บ้านคำคาเหนือกาฬสินธุ์เจ๋งชนะเลิศหมู่บ้าน อพป.ระดับภาค

บ้านคำคาเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์สุดเจ๋งซิวรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง และชุดครูฝึกวิทยากรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2561ยกเป็นชุมชนเข้มแข็งต้นแบบที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หมู่บ้านมีความสามัคคี เอื้ออาทร น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ที่โรงเรียนคำคาราษฏร์บำรุง ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พลโทวิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง และชุดครูฝึกวิทยากรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2561 เป็นประธานมอบรางวัลผลการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง และชุดครูฝึกวิทยากรดีเด่นระดับภาค โดยมีพันเอกมานพ ไขขุนทด รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้นำชุมชน และประชาชนให้การต้อนรับ

โดยผลการประกวดและมอบรางวัลการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันเอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ดังนี้ ผลการประกวดหมู่บ้าน อพป.ชนะเลิศอันดับ 1 บ้านคำคาเหนือ ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อันดับ 2 มี 2 หมู่บ้าน อพป.จากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสกลนคร และรางวัลชมเชย หมู่บ้าน อพป.จากจังหวัดขอนแก่น ส่วนผลการประกวดชุดครูฝึกและวิทยากร อันดับ 1 คือจังหวัดนครราชสีมา อันดับ 2 จังหวัดสกลนคร อันดับ 3 จังหวัดมหาสารคาม และรางวัลชมเชยชุดครูฝึกและวิทยากรจากจังหวัดกาฬสินธุ์

สำหรับบ้านคำคาเหนือนั้นถือเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชนในหมู่บ้านมีความสามัคคี เอื้ออาทรดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทุกครัวเรือนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นชุมชนที่ปลอดยาเสพติด ผู้นำชุมชนทั้งกำนันและมีผู้ใหญ่บ้านมีภาวะความเป็นผู้นำและเสียสละเพื่อส่วนรวม ตลอดจนในชุมชนมีองค์ประกอบของ “บวร”คือบ้าน วัด โรงเรียน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นที่ปรึกษาของชุมชนและร่วมกับกรรมการหมู่บ้านพัฒนาชุมชนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ดังนั้นจึงทำให้บ้านคำคาเหนือชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเองหรือหมู่บ้าน อพป. ภาค 2 ประจำปี 2561ในครั้งนี้ ซึ่งยังเป็นหมู่บ้านต้นแบบและเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น