สสจ.มุกดาหาร จัดกิจกรรมรณรงค์ โครงการจิตอาสาปราบยุงลาย

มุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการจิตอาสาปราบยุงลาย ตามมาตรการ “ 3 เก็บ 3 โรค ”


ที่วัดเยียวยากตือ ถนนหลังศูนย์ราชการ อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย ในโครงการจิตอาสาปราบยุงลาย ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสํารวจกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และร่วมรณรงค์การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในชุมชน และเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนให้มีความตระหนักในเรื่อง ๓ เก็บ ๓ โรค โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม


นายแพทย์ จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาปราบยุงลาย ในครั้งนี้ด้วยเหตุที่จังหวัดมุกดาหาร ได้รับรายงานผู้ป่วย ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม จํานวน 115 ราย คิดเป็น 3.30 ต่อแสนประชากร พบในทุกอําเภอ และมีแนวโน้มการระบาดในช่วงฤดูฝน จึงได้มีการกําหนดกิจกรรมรณรงค์ โครงการจิตอาสาปราบยุงลายขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลมุกดาหาร
ทั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้ฝากขอความร่วมมือประชาชน ร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งในบ้าน รอบๆ บ้านและในชุมชน ทั้งคนในครอบครัวและคนในชุมชนเอง ไม่จำเป็นต้องรอเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการให้ โดยให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันในเรื่องนี้


ทั้งการช่วยกันค้นหา และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายร่วมกัน ตามมาตรการ “3 เก็บ 3 โรค” ได้แก่ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และเก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย..

แสดงความคิดเห็น