เกษตรกรสนใจเวทีเสวนา เกษตรยุคใหม่ทำเพื่อค้า

ศรีสะเกษ นำเกษตรกร นักศึกษา สู่เวทีเสวนา เกษตรยุคใหม่ มาตรฐานสร้างโอกาส จากทำมาหากิน สู่ทำมาค้าขาย ผลไม้จากแดนภูเขาไฟ จะไปต่ออย่างไรดี เปิดโลกทัศน์สู่ธุรกิจออนไลน์ไปทั่วโลก

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ สวนปาล์ม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส.จังหวัดศรีสะเกษ โดย นางสาว สุวิมล อรอินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธกส.จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดเวทีเสวนา เกษตรยุคใหม่ มาตรฐานสร้างโอกาส จากทำมาหากิน สู่ทำมาค้าขาย ผลไม้จากแดนภูเขาไฟ  ขึ้น ภายในงาน เทศกาล ทุเรียนศรีสะเกษ อาเซียน เทรดแฟร์ 2018 เพื่อการประชาสัมพันธ์ช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกร ซึ่งในการจัดการเสวนาในครั้งนี้ ก็เพื่อการสร้างความเข้าใจต่อเกษตรกรในความเปลี่ยนแปลงของโลกนิจิตอล สังคมออนไลน์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรของเกษตรกร

ในการเสวนาดังกล่าว ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิอันดับต้นๆ ของประเทศมาร่วมวงเสวนา อธิ นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานสภาหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรกรไทย ( Thai Gap ) , นายพิทักษ์ สุภนันทการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูฟนอร์ด ประเทศไทย จำกัด และ นายส่งเสริม ศักดิ?สิทธิ์ ผู้จัดการ บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร หรือ TAPCO  ในเนื้อหาการเสนวนาอันได้แก่ โอกาสและอนาคตทางการตลาดสำหรับผลไม้ไทย มาตรฐาน  Thai Gap ที่เอกชนนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผลิตผลไม้ เทียบเท่ามาตรฐาน Global Gap รวมทั้ง โมเดลมาตรฐานเกษตรกรสมัยใหม่ ที่จะต้องตกอยู่ในสภาพของการปรักอบธุรกิจบริการด้านหารรับรอง และออกใบรับรองมาตรฐานระบบ ทั้งในและต่างประเทศ อันเกี่ยวข้องการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ พร้อมกับ ระบบการซื้อขายสินค้าเกษตร ผ่านระบบ E-Commerce เป็นองค์กรกลางของ สกต.ในการวมกันซื้อ รวมกันขาย ทั้งสินค้า อุปโภค – บริโภค ที่จำเป็นต่อครัวเรือนเกษตรกร การเชื่อมโยงธุรกิจ SMEs เกษตรแปลงใหญ่ ในโลกแห่งความเป็นจริง ในการแข่งขันต่อเกษตรกรในอาเซียน ซึ่งได้รับเกียรติ จาก นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดเวทีเสวนาในครั้งนี้ โดยมีแกนนำเกษตรกรลูกค้า ธกส.จาก 22 อำเภอ และนักศึกษาวิทยาเกษตรฯ เข้ารับฟังกว่า 500 คน 

นางสาว สุวิมล อรอินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธกส.จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในการทำงานของ ธกส.ในวันนี้ ไม่ใช่แค่เป็นเพียงธนาคารฯ ที่รับรับฝากเงิน และจ่ายสินเชื่อให้แก่เกษตรกรเท่านั้น แต่ ธกส.ได้ประกาศให้ปีนี้เป็น ปีแห่งการฟื้นฟูสหกรณ์และเกษตรกรลูกค้า พัฒนาระบบงาน สานต่อSAMEs บริการดีจากใจ  เพื่อให้เกษตรกรมุ่งสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้การพึ่งตนเอง เป็นหลัก ใช้ชีวิตโดยยึดหลักพอเพียง อันได้แก่ รู้ประหยัด, รู้ประกอบอาชีพ, รู้ละเลิกเบียดเบียน รู้ขวนขวายใฝ่รู้ และรู้ละเลิกสิ่งแย่  เชื้อมโยงโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการไทยนิยมยั่งยืน และเกษตรสุขใจ เป็นต้น    

การเปิดเวทีเสวนาในครั้งนี้ เริ่มเวลา 09.00  ถึง 12.00 น. ได้สร้างเวทีของเกษตรกรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างกว้างขวาง ครบถ้วน อันเป็นประโยชน์อย่างมากต่ออาชีพเกษตรกร ทั้งชาวสวน และชาวนา และเชื่อว่า จะทำให้เกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาเพิ่มขึ้นอีกในระดับหนึ่ง เช่นกัน

แสดงความคิดเห็น