สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ขอเข้าศึกษาดูงานเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร ระบบขนส่งทางราง

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ขอเข้าศึกษาดูงานเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร ระบบขนส่งทางราง กับ มทร.อีสาน ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 ชั้น 2 ตึก 35 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสานั
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร และอาจารย์ด้านระบบราง


ให้การต้อนรับ นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ และบุคลากรของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จำนวน 50 คน ในการเข้าเยี่ยมชมการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และนิทรรศการโครงการจัดตั้งสถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน

แสดงความคิดเห็น