เลย-กอ.รมน.เลย ลงพื้นที่แนวชายแดนตรวจความความมั่นคงและโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า

40

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 มี.ค.63 ณ พื้นที่หมู่บ้านชายแดน ไทย-สปป.ล่าว อ.นาแห้ว, อ.ท่าลี่ อ.เชียงคาน จ.เลย พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28/ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท.) พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ จัดโครงการตรวจเยี่ยมและพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนตามพื้นที่แนวชายเพื่อความมั่นคง ปี 2563 บูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และประชาชน ทุกภาคส่วน โดยลงพื้นที่ 6 อำเภอ 16 ตำบล 56 หมู่บ้าน ตามแนวชายแดนติดลำน้ำเหือง และลำน้ำโขง ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง และมีแนวโน้มอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะ ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ การตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

โครงการตรวจด้านความมั่นคงและป้องกันเชื้อโรคโคโรน่าฯในปี 2563 เป็นการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และประชาชน ระหว่างวันที่ 13 -16 มี.ค.63 เพื่อตรวจหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอันมีแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงเป็นพรมแดนกั้น และเป็นพื้นที่เสี่ยงด้านต่างๆ และมีแนวโน้มอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะ ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ การตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

พื้นที่เข้าดำเนินการดังกล่าว ประกอบด้วย ด่านวังสัมพันธ์ บ้านห้วยติ้ว ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือฯ ,จุดผ่อนปรนบ้านนาข่า ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้ายฯ ตรวจพื้นที่ อ.นาแห้ว คือ จุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว และพื้นที่ ต.แสงภา อ.นาแห้วคือ บ้านบ่อเหมืองน้อย หมู่.5 บ้านห้วยน้ำผัก หมู่ 6 หน่วยพิทักษ์ภูสวนทราย และ ต..เหล่ากอหอ ที่บ้านนาเจริญ หมู 5 อ.นาแห้ว สำหรับพื้นที่ชายแดน อ.ท่าลี่ คณะเข้าทำการตรวจ ประชุมกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้านและประชาชน ที่ บ้านแก่งม่วง ต.น้ำทูน อ.ท่าลี่ บ้านหนองปกติ บ้านดอนใหญ่ บ้านดอนกลาง บ้านอาฮี รวมถึงจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว บ้านนากระเซ็ง ต.อาฮี และบ้านหนองผือ ต.หนองผือ ในส่วนของ อ.เชียงคาน คือ บ้านภูคกงิ้ว บ้านท่าดีหมี ต.ปากตม ตรวจการบริการ ผ่านแดนจุดผ่านแดนถาวรเชียงคาน ต.เชียงคาน ต่อด้วยพื้นที่ อ.ปากชม ที่บ้านดอนเอี้ยง บ้านหาดเบี้ย .จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ แหล่งท่องเที่ยวที่บ้านภูลำดวน ต.ปากชม บ้านดอนไผ่ บ้านสงาว ต.ห้วยพิชัย ,บ้านหาดคัมภีร์ ต.หาดคัมภีร์ และบ้านดอนชี้ บ้านทับช้าง บ้านปากมั่ง ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย รวมระยะทางตรวจหมู่บ้านด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน แม่น้ำเหือง และแม่น้ำโขง 194 กม. ทั้งนี้ ผลจากการพบปะตรวจเยี่ยมประชาชนมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หมู่บ้าน ประชาชนร่วมรับฟังและให้ข้อมูลการแสดงความคิดเห็น สภาพปัญหา ความต้องการ ความเดือดร้อนของประชาชนพื้นที่ส่าวนใหญ่คือปัญหาการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า ปัญหาความแห้งแล้ง ปัญหาทางเศรษฐกิจ การค้าชายแดน ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ และปัญหาด้านแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย