มุกดาหาร- นพค.24 ปล่อยรถบรรทุกน้ำช่วยภัยแล้งให้กับชาวบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทั้งน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร


เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 พันเอกผดุงศักดิ์ พันธ์วิไล รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมของชุดบรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 ณ กองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านศรีมงคล หมู่ 8 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงทำให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ ดังนั้น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี ดำเนินการตรวจความพร้อมของเครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ และกำลังพล ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ โดยในพิธีตรวจความพร้อมครั้งนี้ได้มีกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เข้าร่วมประกอบด้วย กำลังพลชุดบรรเทาสาธารภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 เจ้าหน้าที่ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 2 คัน รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 4 คัน และรถผลิตน้ำประปาสนาม จำนวน 1 คัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ความแห้งแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วง และบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทั้งน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร


ซึ่งในการปฏิบัติหน่วยจะเข้าให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่รับผิดชอบตามที่ได้รับการแบ่งมอบ และพื้นที่ใกล้เคียง การตรวจความพร้อมในวันนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ และกำลังพล อีกทั้งเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในขณะนี้..
**************************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น