กาฬสินธุ์-สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปยกระดับการศึกษากาฬสินธุ์

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดหอสมุดพัฒนศิลป์และลงนามความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายวิชาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงแลกเปลี่ยนบุคลากร ข้อมูลข่าวสาร  และความร่วมมือเกี่ยวกับหลักสูตรร่วม เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดหอสมุดพัฒนศิลป์ โดยมีนางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีจำนวนมาก

จากนั้น นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายวิชาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ได้ลงนามร่วมกับผู้แทนจากเครือข่ายวิชาการ 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย อบจ.กาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ (สพป.) เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และมหาวิทยาลัยมาหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ด้านนายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การเปิดห้องสมุดพัฒนศิลป ถือเป็นการเปิดประตูบ้าน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูล ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังให้เป็นสถานที่ต้อนรับผู้สนใจค้นคว้าหาความรู้ ทั้งนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ประชาชน ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์และจัดกิจกรรมทางวิชาการ ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมนิสัยรักการเรียนรู้ และการแบ่งปันความรู้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติจำเป็นในบริบทโลกการศึกษายุคใหม่ ทั้งนี้ อาคารห้องสมุดพัฒนศิลป ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในการก่อสร้างจำนวน 12 ล้านบาท

ขณะที่นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กล่าวว่า สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายวิชาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น เกิดจากความเห็นชอบในการทำงานร่วมกัน ระหว่างเครือข่ายวิชาการ 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย อบจ.กาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ (สพป.) เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และมหาวิทยาลัยมาหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร นิสิต นักศึกษา และข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เพิ่มกรอบความร่วมมือและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างสถาบัน รวมถึงความร่วมมือเฉพาะด้านเกี่ยวกับหลักสูตรร่วม เพื่อพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างสถาบัน

 

นางนิภากล่าวอีกว่า นอกจากนี้การลงนามดังกล่าว จะก่อให้เกิดโอกาสแก่บุคลากรและสถาบัน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ยกระดับทักษะความเป็นผู้นำด้านวิชาการ การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร  ให้ได้รับการพัฒนารอบด้าน ที่เป็นการประสานความร่วมมือใกล้ชิด ส่งเสริมและสนับสนุนงานซึ่งกันและกัน อาศัยศักยภาพของทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ มีการปรึกษาหารือร่วมกัน ภายใต้ผลตอบแทนและผลประโยชน์ร่วมของทุกฝ่าย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาใน จ.กาฬสินธุ์ ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดหอสมุดพัฒนศิลป์ และลงนามความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายวิชาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ได้ลงนามร่วมกับผู้แทนจากเครือข่ายวิชาการ 8 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงแลกเปลี่ยนบุคลากร ข้อมูลข่าวสาร  และความร่วมมือเกี่ยวกับหลักสูตรร่วม เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

//////////////////

ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น