ชาวกาฬสินธุ์สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟขอฝนเติมน้ำเข้าเขื่อนลำปาว

ชาวตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟสืบสานวัฒนธรรมบุญเดือนหกขอฝนพญาแถนให้ตกต้องตามฤดูกาลก่อนนำนาปี เพิ่มเติมน้ำไหลเข้าเขื่อนลำปาวแหล่งน้ำหัวใจที่ใช้หล่อเลี้ยงชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้พอเพียงต่อการอุปโภค บริโภค และเพาะปลูกพืชตลอดทั้งปี

ที่บริเวณลานข้างสำนักงานเทศบาลตำบลลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสถาพร ฉายประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลำคลอง พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนชาว ต.ลำคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์กว่า 1,000  คน ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นงานบุญเดือนหก หนึ่งในฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสาน เพื่อสืบสานประเพณีการบูชาพญาแถน ขอฟ้า ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลก่อนเข้าสู่ฤดูทำนา ตกกล้า หว่านไถ

โดยในงานมีขบวนฟ้อนรำของชุมชนต่างๆและการโชว์ของดีของชาว ต.ลำคลอง โดยเฉพาะผลผลิตที่ได้จากเขื่อนลำปาว ทั้งปลา ทั้งกุ้ง และพืชผักพื้นบ้าน ก่อนที่จะมีการนำบั้งไฟที่ชาวบ้านร่วมกันทำขึ้นตามภูมิปัญญาท้องถิ่นไปจุดบูชาพญาแถนขอฝนที่บริเวณหน้าเขื่อนลำปาว เพื่อขอให้ฝนตกลงมาเติมน้ำในเขื่อนลำปาว ซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เป็นหัวใจที่ใช้หล่อเลี้ยงชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้พอเพียงต่อการอุปโภค บริโภค และเพาะปลูกพืชตลอดทั้งปี ซึ่งสร้างความสนุกสนานและความรักความสามัคคีให้กับชุมชนเป็นอย่างดี

นายสถาพร ฉายประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลำคลอง กล่าวว่า ประเพณีบุญบั้งไฟที่ทางเทศบาลตำบลลำคลองจัดขึ้น นอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมบุญเดือนหกขอฝนพญาแถนตามฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสาน เพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลก่อนสู่การทำนาแล้ว ยังเป็นการทำให้ประชาชนแต่ละหมู่บ้านมีความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการปลูกจิตสำนึกของชุมชนให้เห็นความสำคัญและรักบ้านเกิด ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนอีกด้วย

โดยมีชาวบ้านได้ร่วมกิจกรรมในขบวนแห่บั้งไฟตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุ มีขบวนฟ้อนรำอย่างสวยงาม ซึ่งได้ตั้งขบวนแห่มาจากหน้าเขื่อนลำปาวเข้ามาภายในหมู่บ้าน เพื่อขอให้ฝนตกลงเข้าเขื่อนลำปาวเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะมีน้ำหล่อเลี้ยงชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เพราะเขื่อนลำปาวถือเป็นอ่างเก็บน้ำหลักที่ทำให้ชาวบ้านมีน้ำในการอุปโภค-บริโภค ใช้ในการเกษตร และการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ทำให้ชาวบ้านในตำบลลำคลองมีอาชีพจากการเลี้ยงสัตว์น้ำสร้างรายได้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสถาพร ฉายประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลำคลอง พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนชาว ต.ลำคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์กว่า 1,000  คน ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นงานบุญเดือนหก หนึ่งในฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสาน เพื่อสืบสานประเพณีการบูชาพญาแถน ขอฟ้า ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลก่อนเข้าสู่ฤดูทำนา ที่บริเวณลานข้างสำนักงานเทศบาลตำบลลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

///////////////////////////////////

 ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น