ลพบุรี-สวมชุดไทยใส่บาตร เดินตลาดชมวัง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562  ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (โบราณสถาน)อำเภอเมืองลพบุรี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 39 รูป ในกิจกรรม “แต่งไทย ใส่บาตร เดินตลาด ชมวัง ประจำปี 2562” ตามโครงการตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว หลังจากเสร็จพิธีตักบาตรแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยผู้ร่วมกิจกรรมได้นั่งรถรางเที่ยวชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังเก่าแก่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์ องค์ที่ ๒๗ แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงโปรดฯ ให้สร้างขึ้น ณ เมืองลพบุรี และเสด็จมาประทับมากถึง ปีละ ๘ – ๙ เดือน และแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ ศาลพระกาฬ สถานที่ประดิษฐาน “เจ้าพ่อพระกาฬ” เทวรูปขอมโบราณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรี, พระปรางค์สามยอด โบราณสถานอันงดงาม สร้างด้วยศิลาแรงเรียงกันสามองค์ บริเวณโดยรอบเป็นที่อยู่อาศัยของลิงฝูงใหญ่

และในช่วงหัวค่ำของวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา ภายในสวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้รวมชมกิจกรรมแต่งไทย ใส่บาตร เดินตลาด ชมวัง ประจำปี 2562 สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ “ตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว”นั้น เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี สร้างโอกาสและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชมตลาดพื้นบ้าน กิจกรรมนี้ยังเหลืออีก 2 ครั้ง ในวันพุธ-พฤหัสบดี ที่ 5-6 และ12-13 มิถุนายน 2562 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และสวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี

      จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่ผ่านมา กระแสความนิยมของการท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีต หรือการท่องเที่ยวแบบย้อนยุคเพื่อการพักผ่อน ดังนั้นจังหวัดลพบุรีจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทำให้สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดลพบุรีเป็นอย่างดี

/////////////////////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี

แสดงความคิดเห็น