ศรีสะเกษ-ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “โครงการคืนไม้มีค่าให้ปฐพีที่ศรีสะเกษ”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายชวน ธีรวุฒิอุดม ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กิจกรรม ปลูกต้นไม้ “โครงการคืนไม้มีค่าให้ปฐพีที่ศรีสะเกษ” ณ ป่าสาธารณะหนองแดง ต.แขม

โดยนายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัยพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภออุทุมพรพิสัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาตำบลแขม จำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้นและปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน 10,000 ตัว และเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่า และร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้รับสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จากศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ โครงการพัฒนาป่าทุ่งกุลาร้องไห้ 2 ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลแขมและ พันธุ์ปลาจาก สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

แสดงความคิดเห็น