พิธีเปิด 1 จังหวัด1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้รับคัดเลือกจากจังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นถนนเส้นเฉลิมพระเกียรติ

พิธีเปิด 1 จังหวัด1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้รับคัดเลือกจากจังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นถนนเส้นเฉลิมพระเกียรติ ที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          วันที่ 22 พ.ค.62 ที่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 214 สายสุรินทร์ – ช่องจอม หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  นายประภัสสร์ มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี พร้อมนำพสกนิกรจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนชาวอำเภอปราสาท กล่าวถวายสัตปฏิญาน ประกาศความสมานฉันท์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เปิดผ้าแพรป้าย “โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” และปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งประชาชนชาวอำเภอปราสาท ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมโอกาสมหามงคลนี้ ตามแหล่งท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมตามจุดต่างๆ ที่ถนนเส้นนี้ผ่าน ประกอบด้วย ปราสาทหินบ้านพลวง ตลาดชุมชนตำบลหนองใหญ่ สวนสาธารณะหนองปะอาว ที่ว่าการอำเภอปราสาท วัดตาลวก และวัดมุนีนิรมิต

          ทั้งนี้ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางอำเภอปราสาท ได้รับพิจารณาถนนทางหลวงหมายเลข 214 สายสุรินทร์ – ช่องจอม ช่วงผ่านอำเภอปราสาท เป็น “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เสนอไปยังจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย และได้รับคัดเลือกถนนสายนี้เป็น “1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ”  ซึ่งชาวอำเภอปราสาททั้ง 18 ตำบล 20 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งทุกภาคส่วนได้มาร่วมพัฒนาถนนสายนี้ ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ให้มีความสะอาด สวยงาม เพื่อให้เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระมหามงคล

          นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผุ้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ถนนสายนี้เป็นถนนที่มีความสำคัญเรื่องของเศรษฐกิจการค้า การคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนสายนี้เป็นถนนที่เชื่อมไปยังจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม – โอสะเม็ด ช่องทางการค้าที่สำคัญชายแดนไทย – กัมพูชา ที่ทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องของประเพณีวัฒนธรรม โบราณสถาน อาทิ ปราสาทบ้านพลวง ปราสาทบ้านไพล ทำให้ถนนสายนี้จะเป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวอำเภอปราสาทและของจังหวัด เป็นแบบอย่างความร่วมมือของทุกภาคส่วน ให้เป็นถนนสายเฉลิมพระเกียรติ ที่ชาวจังหวัดสุรินทร์จะร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนี้หลังจากจังหวัดสุรินทร์จะได้ทำพิธีเปิดถนน “1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ” แล้ว ทางจิตอาสา ประชาชน และหน่วยงานที่รับผิดชอบ จะได้ร่วมกันดูแลรักษาทัศนียภาพสองฝั่งถนนสายนี้ ทั้งต้นไม้ดอก ไม้ประดับ สิ่งประดับตกแต่ง ให้มีสภาพที่สวยงามเป็นระเบียบสมกับได้รับเลือกให้เป็นถนนเส้นเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัดสุรินทร์ต่อไป

เขมชาติ  ชุณหกิจขจร/รมิตา  สิงหเสรี

แสดงความคิดเห็น