เกษตรกรกว่า 120 คนร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

จ.เลย  ที่ อ.ด่านซ้าย    ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเลยและสำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่(Field Day) มีเกษตรกรร่วมงานกว่า 120  คน

 

วันที่ 22 พ.ค.62 ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย   นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 โดย นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอด่านซ้าย กล่าวต้อนรับและรายงานสภาพพื้นที่อำเภอด่านซ้าย และนางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดงานเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเตรียมการและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง โดยเฉพาะในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การอนุรักษ์พันธุ์ข้าว 12 สายพันธุ์ การทำการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกษตรกรต้นแบบ ของ ศูนย์เรียนรู้ ศพก.” และ ใช้ ศพก. ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่มีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ ประจำสถานีเป็นฐานเรียนรู้ จำนวน 9 สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 1 การแสดงพิพิทธภัณฑ์ข้าว 12 สายพันธุ์ สถานีที่ 2 การขยายพันธุ์และเปลี่ยนยอดมะนาวพันธุ์ดี สถานีที่ 3 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน สถานีที่ 4 การแสดงลักษณะพันธุ์ของดอกเบญจมาศ สถานีที่ 5 การจัดการดินและปุ๋ย สถานีที่ 6 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการลดต้นทุนด้วยการทำอาหารเสริมปลา สถานีที่ 7 การทำบัญชีครัวเรือน สถานีที่ 8 การเลี้ยงปศุสัตว์และการเลี้ยงหมูหลุม สถานที่ 9 การทำระบบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สถานีที่ 10 การปลูกพืชผสมผสาน ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการแปรรูปกาแฟ พร้อมทั้งมีการให้บริการเกษตรอื่นๆให้เกษตรกร โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคเอกชนร่วมกันในการจัดงาน ตลอดจนได้มีศูนย์เครือข่าย ศพก. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ได้นำสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปมาร่วมจำหน่าย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีเกษตรกรมาร่วมงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 120 คน

———————————-//——————–

บุญชู  ศรีไตรภพ จ.เลย

แสดงความคิดเห็น