เกษตรอำเภอเมืองหนองคาย จัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นการผลิตใหม่ ปี 2562” เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่

วันที่ 16 เมษายน 2562  ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย บ้านนาพิพาน หมู่ 4 ตำลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย ร่วมกับอำเภอเมืองหนองคาย จัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นการผลิตใหม่ ปี 2562” โดยมีนายคณกร เครือวัลย์ นายอำเภอเมืองหนองคาย / รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ

งาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นการผลิตใหม่ ปี 2562” ที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจเพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่

 ภายในงานได้จัดให้เกษตรกรได้เรียนรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรในสถานีรู้หลัก จำนวน 5 สถานี ประกอบด้วย สถานีดินและปุ๋ย สถานีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช สถานีระบบการให้น้ำพืช สถานีพันธุ์ข้าว และสถานีไผ่เงินล้าน มีเกษตรกรในจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมงานกว่า 100 คน.

……………………………….

กำธร  กองสมบัติ / หนองคาย

แสดงความคิดเห็น