มุกดาหาร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการบริจาคโลหิต
เมื่อวันที่ 19 เม.ย.62 ที่หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการบริจาคโลหิต โดยมี นางศิริรัตน์ ศิริมาศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร สมาชิกเหล่ากาชาด ปลัดจังหวัด นายอำเภอเมืองมุกดาหาร และจิตอาสา เข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 200 คน


นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด กล่าวว่า โครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการบริจาคโลหิต ในฐานะที่สนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล เพื่อมนุษยธรรมที่มีเกียรติประวัติยาวนานกว่า 125 ปี และเป็นองค์กรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นองค์กรราชูปถัม สภากาชาดไทย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นองค์สภานายิกา สภากาชาดไทย และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาดไทย จึงขอให้ทุกท่านมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาปฎิบัติงานในองค์กรที่มีเกียรติและเป็นโอกาสที่ท่าน จะได้บำเพ็ญความดีเพื่อบุญกุศล และความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
นางศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทยที่มีภารกิจตามที่สภากาชาดไทยได้รับมอบหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อตอบสนองหน่วยยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทยที่ 5 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ และเป็นพันธกิจที่ 5 การที่สนับสนุนส่งเสริมกิจการอาสายุวกาชาด อาสากาชาดและกิจการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย เพื่อให้อาสาสมัครได้มีความรู้ความเข้าใจ ในการคัดกรองผู้บริจาคโลหิต สามารถชี้แจงเหตุผล และสามารถตอบคำถามผู้บริจาคโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้อาสาสมัครเป็นแกนนำในระดับชุมชน ช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์จัดหาโลหิตให้เพียงพอ และเป็นเครือข่ายอาสาสมัครที่ยั่งยืนและเข้มแข็งในระดับอำเภอและจังหวัด


โครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการบริจาคโลหิต อบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครเพื่อเป็นแกนนำในระดับชุมชนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิตและเป็นเครือข่ายอาสาสมัครสภากาชาดไทยในการขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทยที่เข้มแข็งและยั่งยืน การอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย..

********************************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น