จังหวัดยโสธรมีการตรวจความพร้อมของบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำและปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำเพื่อออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและกำลังขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด

        ที่บริเวณด้านหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในกิจกรรมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2562 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ โดยมีการตรวจความพร้อมของรถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกเครื่องสูบน้ำและส่งน้ำระยะไกลและรถผลิตน้ำดื่มว่ามีสภาพพร้อมใช้งานมากน้อยแค่ไหน พร้อมกับได้มีการปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ เพื่อออกแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งและกำลังต้องการน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด ซึ่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยโสธรที่มีความต้องการน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดก็สามารถประสานขอรับการสนับสนุนกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และกับทางอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางจังหวัดยโสธรได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ร่วมกับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำประกาศขอความร่วมมือทุกภาคส่วนลดปริมาณการใช้น้ำและใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการประหยัดน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนทราบถึงสถานการณ์น้ำ เพื่อประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างระมัดระวัง พร้อมขอให้เกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรังและปลูกพืชฤดูแล้งหรือพืชใช้น้ำน้อยแทน จัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งและเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่ ขอให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนแจกจ่ายน้ำให้แก่ราษฎรตามข้อมูลหมู่บ้านและชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยแล้ง สำรวจตรวจสอบแหล่งน้ำ สำรวจภาชนะเก็บกักน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่างเพียงพอและจัดเตรียมกำลังคน รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งเอาไว้ให้พร้อมใช้การได้ทันที

                                                        00000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี   รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น