มุกดาหาร-จัดงานบุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ

มุกดาหาร – จังหวัดมุกดาหารจัดงานบุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 59 เพื่อให้ประเพณีในบำเพ็ญบุญให้ทานสร้างสมบุญบารมี และจรรโลงพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพร


ที่วัดป่าศิลาวิเวก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีบุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2562 โดยมีนาย ศศิพงษา จันทรสาขา ประธานชมรมเมืองสามธรรม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร และประชาชนทั่วไป ซึ่งในงานจะมีขบวนแห่ของชุมชนต่างๆ ร่วมงานในครั้งนี้กว่า 500 คน
นาย ศศิพงษา จันทรสาขา กล่าวว่า ยาคู เป็นคำมาจากภาษาบาลีแต่เดิม เป็นชื่อของยาชนิดหนึ่ง ที่หมอชีวกโกมารภัจจ์ ปรุงเป็นโอสถถวายพระพุทธองค์ เมื่อทรงประชวรด้วยโรคลมอันเกิดจากช่องท้องและมีที่มาในพระวินัยปิฎกมหาวรรคเล่มที่ 5 หมวด-เภสัชชขันธกะ หน้า 82 ข้อ 49 ความว่า พระอานนท์ดำริห์ว่าแม้เมื่อก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าประชวรโรคลมเกิดในพระอุทร ก็ทรงพระสำราญได้ด้วยยาคู ปรุงด้วยของ 3 อย่าง จึงของา บ้าง ข้าวสารบ้าง ถั่วเขียวบ้าง เก็บไว้ภายในที่อยู่ ต้มด้วยตนเองภายในที่อยู่ แล้วน้อมเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่า ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดดื่มยาคูปรุงด้วยของ 3 อย่างพระพุทธเจ้าข้า ในอีกวาระหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์เจ้านี้ กับพราหมณ์นั้นผู้นั่งอยู่ ณ ที่ควร ส่วนข้อหนึ่งว่า ดูก่อนพราหมณ์ ข้าวยาคู มีคุณ 10 อย่าง คือ ผู้ให้ข้าวยาคูชื่อว่า ให้อายุ 1 ให้วรรณะ 1 ให้สุข 1 ให้กำลัง 1 ให้ปฏิภาณ 1 ข้าวยาคูที่ดื่มแล้วกำจัดความหิว 1 บรรเทาความกระหาย 1 ทำลมให้เดินคล่อง 1 ล้างลำไส้ 1 ย่อยอาหารใหม่ที่เหลือ 1 ดูก่อนพราหมณ์ข้าวยาคูมีคุณ 10 อย่าง นี้แล


นาย ศศิพงษา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า โดยอาศัยเหตุที่มาของข้าวยาคูในพระไตรปิฏกนี้ เป็นมูลเหตุให้วัดป่าศิลาวิเวก โดยเจ้าอธิการอารัญ เขมกาโร เจ้าอาวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการเมืองสามธรรม ( ธรรมมะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ ) และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกันจัดงานบญข้าวยาคู ขึ้น เพื่อให้เป็นประเพณีในการบำเพ็ญบุญ ให้ทาน สร้างสมบูญบารมี และเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรสืบไป


ทั้งนี้ งานบุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ โดยได้รับประทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆราช ประเทศศรีลังกา จำนวน 15 องค์ เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 58 ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมุกดาหาร และความสามัคคี ปรองดองกัน ร่วมมือ ร่วมใจกันของชาวจังหวัดมุกดาหรที่จะได้มีโอกาสสักการบูชาองค์พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งจะประดิษฐานเป็นการถาวร ณ วัดป่าศิลาวิเวก โดยพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับ ประกอบด้วย พระอังคุลีธาตุ (พระธาตุข้อพระหัตถ์ จำนวน 1 องค์) พระธาตุมัตตรุงคธาตุ (พระธาตุส่วนสมอง จากเมืองโคลัมโบ จำนวน 1 องค์) พระโลหิตธาตุ (พระธาตุส่วนที่เป็นเลือด จากเมืองโคลัมโบ จำนวน 12 องค์) พระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา (สมเด็จพระมหานายกะ ฝ่ายอักษะคีรียา สยามนิกาย คีรีลังกา จำนวน 1 องค์) นอกจากนี้ ยังได้รับหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากประเทศศรีลังกา นำมาปลูกไว้ที่วัดป่าศิลาวิเวกแห่งนี้อีด้วย..
********************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหา

แสดงความคิดเห็น